آموزش دانلود ویدیو از اینستاگرام

آموزش دانلود ویدیو از اینستاگرام

آموزش دانلود ویدیو از اینستاگرام

157
[ T y p e h e r e ]
زندگی دلناز
حرفای خاله رو قبول داشتم و منم همیشه سعی میکردم همین کارو انجام
بدم…بهتر بود همین الان درمورد دوستای دل آرام سوال بپرسم
-خاله؟!
-جونم عزیزم
-شما دوستای دل آرام رو میشناسید میدونید توی مدرسه با چجور
دخترایی دوست شده
-آره مادر هرچی باشه آرام دستم امانته دوستاش رو میشناسم دخترای
خوب و خون گرمین یروزم دعوتشون کردم اینجا خودم از نزدیک
رفتارشون رو زیرنظر گرفتم
خیالم راحت شد خاله همه جوره حواسش بود..بغلش کردمو آروم ابراز
احساسات
-مرسی خاله..ممنونم که هستی
-میگم لوسو زبون ریزی بگو نه
خندیدم،چیزی نگفتم بهش کمک کردم تا زودتر وسایل رو برای چیدن میز
شام آماده کنه…
کنار آرام دراز کشیده بودم هر دو به سقف اتاق زل زده بودیم هرکدام در
فکر خودش حل شده بود من به زندگیمون به اینکه تا کی باید اینطور دور

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *