آیا کیبورد لپ‌تاپ شما از کار افتاده؟ این راهکارها را امتحان کنید

آیا کیبورد لپ‌تاپ شما از کار افتاده؟ این راهکارها را امتحان کنید

آیا کیبورد لپ‌تاپ شما از کار افتاده؟ این راهکارها را امتحان کنید

153
[ T y p e h e r e ]
زندگی دلناز
-چشم گلم بیشتر نمیشه
چند دقیقه همونطور تو بغلم گرفتمش باز دوباره بوسیدمش و با خدافظ
گفتن از اتاق بیرون رفتم…تا موقعی که از عمارت و باغ بیرون برم خیالم
راحت نشده بود…همینکه پامو از اونجا بیرون گذاشتم نفس راحتی
کشیدم…آخ راحت شدم…اوایل که میرفتم پرنوش زیاد براش مهم نبود
تازه خوشحالم میشد معلوم بود دل خوشی از پرستارا نداره..ولی الان
خیلی به من وابسته شده بود…وقتی ساره میومد کلی اخم و تخم میکرد
و میگفت:من دلنازو بهت نمیدم از اینجا برو
منکه برگردم عمرا باز اون تمرینای مسخره رو انجام بدم…حتی اگه اخراج
بشم برام مهم نبود…البته میدونستم با اخراج شدنم پرنوش همه رو کچل
میکنه چون وقتی به چیزی وابسته میشد نمیتونست ازش بگذره و این
یه امتیاز مثبت برای من بود…
وقتی رسیدم خونه خاله مهلا دوساعت دل آرام تو بغلم بود مثل بچهایی
که مادرشون از بیرون میانو ازش آویزون میشن…هر چند دقیقه نگاهم
میکرد و لپام رو میبوسید منم دلم نمیومد چیزی بهش بگم از طرفی
خودمم حسابی دلتنگش بودم
-خب خانم خانما بگو ببینم اوضاع درسات چطوره؟؟از مدرسه جدیدت
راضی هستی؟؟!!
دستاشو از دورم باز کرد و شروع کرد حرف زدن

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *