این هوش مصنوعی به تنهایی حل کردن مکعب روبیک را یاد گرفته است

این هوش مصنوعی به تنهایی حل کردن مکعب روبیک را یاد گرفته است

155
[ T y p e h e r e ]
زندگی دلناز
بعد صورتم رو بردم جلو یعنی بهتر ببین…خاله اخم مصنوعی کرد
-برو بچه داری میگی یعنی من چشام درست نمیبینه؟؟؟والا من که از آرام
زبون ریزی ندیدم تویی که داری زبون میریزی
-خاله بد از آرام طرفداری میکنیا
-آره دیگه از بس این دختر گله…نمیدونی چقد خانمه
اوه من نمیدونستم چطور بحثو باز کنم خاله کارمو راحت کرد دل آرام
موزی معلوم نبود چه شیرین کاریایی کرده که خاله اینطور ازش تعریف
میکنه…نگاهی به بیرون انداخت سرشو بهم نزدیک کرد و با صدای ریزی
شروع به حرف زدن کرد
-هفته پیش رفته بودیم خونه خانم عزتی همسایه بغلیمون دل آرامم
اومده بود…دو روز پیش خانم عزتی اومد اینجا گفت پسرم دل آرام رو
دیده ازش خوشش اومده یطورایی خاستگاری کرد
با حیرت به خاله نگاه کردم گفتم:خاله شما چی گفتین؟؟
-هیچی مادر گفتم این دختر اینجا دستم امانته تا خواهرش بیاد بهش
بگم ببینم اون چی میگه…
-خب حالا پسر خانم عزتی چندسالشه درس خونده کارش چیه؟؟

این هوش مصنوعی به تنهایی حل کردن مکعب روبیک را یاد گرفته است

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *