تالکین شناسی، دورف‌ها و سوییچ لایت (پادکست بازی قسمت ۹)

تالکین شناسی، دورف‌ها و سوییچ لایت (پادکست بازی قسمت ۹)

تالکین شناسی، دورف‌ها و سوییچ لایت (پادکست بازی قسمت ۹)

159
[ T y p e h e r e ]
زندگی دلناز
-چرا یه چیزیو داری پنهون میکنی!!
لعنت به شانس من که هیچوقت نمیتونم چیزیو از کسی پنهون
کنم…دستمو بین موهام کشیدم چند دونه تاری که روی صورتم ریخته
بودن رو کنار زدم
-فردا مانی هم میاد کلی قرار خوش بگذرونیم
-اوه خدا رحم کنه باز پای مانی وسط کشیده شد
-آرام!!یعنی دلت برای مانیا تنگ نشده..
-نه بابا یه چندوقت ندیده بودمش راحت بودم..مرده شور ببرتش..
با قیافه خیلی جدی این حرفا رو میزد…برام جای تعجب داشت درسته
زیاد باهم کلکل داشتن ولی خب باهم دیگه خیلی صمیمی بودن…وقتی
منو با اون چهره علامت سوال دید بلند زد زیر خنده..زود پریدم جلو
دهانش رو گرفتم
-هیسسس…دیوونه نصف شبه خاله خوابه
هنوزم شونه هاش تکون میخوردن…دستمو گرفت از روی دهانش
برداشت با صدای بریده گفت
-بخدا کیف میکنم وقتی میبینم اینقدر ساده ای که یه بچه دوساله گولت
میده…

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *