مشارکت فولکس واگن و فورد در ساخت خودروهای برقی؛ متحد برای محیط زیست

مشارکت فولکس واگن و فورد در ساخت خودروهای برقی؛ متحد برای محیط زیست

158
[ T y p e h e r e ]
زندگی دلناز
از هم باشیم میتونم در آینده خانه ای هرچند کوچک فراهم کنم یا
نه؟؟!!ولی نمیدانستم در فکر آرام چی میگذره واقعا!!همونطور در عالم
دیگه ای بودم که دل آرام سرشو گذاشت رو سینم نفس عمیقی کشید و
گفت:حتی نمیتونی تصور کنی چقد دلم برات تنگ شده
حالا که کنار هم بودیم دیگه دلم نمیخواست این دوری چندوقت رو به یاد
بیاره دستمو نوازش گونه روی موهای خرماییش کشیدم
-بیا بگذریم از این دلتنگی نظرت چیه؟؟!
آرام-اهوم…موافقم…
-خب بگو ببینم فردا قراره چیکار کنیم؟؟!!
-مگه کار خاصی باید انجام بدیم؟؟!!
-خب آره…
سرشو بلند کرد و خیره نگاهم کرد
-چرا اینطوری نگاه میکنی؟؟!!
-نازی نقشت چیه؟؟!
-نقشه؟؟!!من نقشه ای ندارم

مشارکت فولکس واگن و فورد در ساخت خودروهای برقی؛ متحد برای محیط زیست

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *