اجرای قانون 90 به 10 در دربی قطعی شد

دانلود آهنگ صدامو گوش بده از حمیرا با کیفیت بالا و متن
اجرای قانون 90 به 10 در دربی قطعی شد
اجرای قانون 90 به 10 در دربی قطعی شد
رمان سرنوشت هیلدا | شین.لام
برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید www.1roman.ir
234
_ را دنبا پسر من راه ا تادی؟
ادساس کردم شرورم شکست پجالت را کنار تذاشتر و تفتر :
_ انگار اشتباهی پی اومده من دنبا پسر ش ا راه نیفتادم پسر ش ا بود که دنبا من راه ا تاد .
_ پسر من پسر هوس بازی یکار میشه کرد من پسارتی که به تو وارد شده جبران می کنر .
ابرویی بالا انداپتر که دسممتشممو داپل جیب کرد دسممته ک بیرون آورد مبلغ نامعلومی داپل
اون نوشته به سوی من تر تا با تعجب نگاه کردم که تفت :
_ ببین مهر نیست که کی این رابطه را شرون کرده اما پسر من نامزد دارد نیلو ر دپتر ع وش تو
هر لطفا این رابطه را ت ام کن .
بدون اینکه نگاهی به ه بندازم تفتر :
_ ک ه سر ش ا پیلی دردناک بود اما این کِ پیلی دردناک تر از اون بود. من با میل پودم
وارد این رابطه شدم با میل پودم هر هر وقت که بدونر ت وم می کنر .
_ تو میدونی پسر من نامزد دارم میخوای باهاش باشی .
_ تا اونجا که من میدونر یه نامزدی داشت که به هر پوردها درض ن سرهرا نیلو ر دوست نداره
ش ا دارید مجبورش میکنیدا ولی منو سرهر ه و میخوایر .
_ به زبان پوش پاتو از این رابطه بک بیرون هیلدا وترنه مجبورم از راههای دیگه ای اسممممممتفاده
کنر .
_ بزار یه یزی بهتون بگر آقای پایدار ارمملا میدونی بخاشر اینکه از زور تویی پیلی زورتوها بدم
میآمدا پلیس شممممممدما پلیس شممممممدم که زورتویی زورتو را ت ام کنر من هی وقت زیر بار درا زور
ن یرم. اته ش ا مح ود پایدار اینو بدونید که منر هیلداما هیلدا ی مهرجو .”
مح ود عصبی به س تر اومدا اما پودم رو نباپتر با ه ان پشر به نگاه میکردم .
_ تو؟ تو اینجا ی میخوای دپتره عوضی؟
_ درا دهنتو بفهر آقا ش ا کی هستین؟
دستی روی سینه رد ان تذاشتر اون را به ع ب روندم و پودم به درا اومدم .
کوه به کوه ن یرسمممه ولی آدم به آدم میرسمممها میبینر که دوباره به هر رسمممیدیر آقای پایدار سمممه
هارسالیاتذشته اما ماشالا بزنر به تخته تغییر نکردید نه از ن ر قیا ه از ن ر اپلاق .
_ آره من تغییر نکردم درست مثل پود ا تو هر درست مثل قدیر یک دپتر وقیحی .
_ تفتر درست درا بزن .

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *